Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Ізюмського професійного ліцею

(Затверджені на зборах трудового колективу

Протокол № 4 від 06.09.2012)

 

І. Загальні положення

 1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. В Ізюмському професійному ліцеї трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і  навчального процесу.
 2. Ці правила поширюються на всіх працівників ліцею.
 3. Метою цих Правил є визначення обов’язків працівників ліцею, які встановлюють внутрішній розпорядок в ліцеї.
 4. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує директор ліцею в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
II. Порядок прийняття і звільнення працівників

5.Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники Ізюмського професійного ліцею  приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами відповідно до чинного законодавства.

 1. При прийнятті на роботу директор зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

– особисту заяву,

– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

– пред’явлення паспорту,

– диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку,

– військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються інспектором з кадрів  і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 1. Прийняття на роботу оформлюється:

– директора – наказом МОН,молоді та спорту України;

– інших працівників ліцею – наказом директора ліцею, який оголошується працівнику під підпис.

 1. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, оформлюються трудові книжки.

Ведення трудової книжки здійснюється згідно з інструкцією Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в ліцеї у інспектора з кадрів.

 1. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор зобов’язаний:

а) роз’яснити працівнику під підпис його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору,

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором (під підпис).

в) визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами,

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, та за умовами, передбаченими в контракті.
 2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації установи, скороченням кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом по ліцею.
 2. Директор ліцею зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

III. Основні права та обов’язки працівників
 1. Працівники Ізюмського професійного ліцею мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів роботи, виявлення ініціативи;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою.

 1. Працівники ліцею зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати вимоги Статуту ліцею, дотримуватись дисципліни праці,

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями,

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали тощо, виховувати в себе бережливе ставлення до майна ліцею.

 1. Коло обов’язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими директором ліцею. З посадовими обов’язками працівник ознайомлюється під підпис.

 

ІV. Робочий час і його використання

 1. Тривалість робочого тижня встановлюється 40 годин на тиждень.
 2. Режим роботи :

Час початку і закінчення роботи адміністратівного та технічного персоналу:

з 8.00 до 17.00

Час початку і закінчення роботи для майстрів виробничого навчання :

з 7.30  до 16.30

Час початку і закінчення роботи для прибиральниць території :

з 6.00  до 15.00

Час початку і закінчення роботи для прибиральниць приміщень :

з 7.00  до 16.00

Час початку і закінчення роботи для сторожів – за окремим графіком, узгодженим з профспілковою організацією. :

Робочий час викладачів визначається згідно обсягу педагогічного навантаження  та позаурочної  учбово – методичної, організаційної і виховної роботи серед учнів.

Норма учбового навантаження викладачів складає 18 годин на тиждень.

Робочий час викладачів визначається учбовим розкладом занять та посадовими обов’язками, які покладаються на них Статутом ліцею та правилами внутрішнього розпорядку.

Педагогічним працівникам  по можливості надається один вільний день в тиждень для методичної роботи, підвищення кваліфікації.

Під час  зимових та літніх канікул, які не співпадають з щорічної відпусткою, педагогічні працівники залучаються до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, який не перевищує їх навчальне навантаження до початку канікул.

В п’ятницю тривалість роботи скорочується на 1 годину.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи працівників ліцею скорочується на 1 годину.

 1. Для працівників ліцею встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя).

Обідня перерва з 12-00 до 13-00.

 1. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора ліцею за погодженням з профспілковим комітетом. Робота у вихідний день може компенсуватися, за погодженням сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у відповідному розмірі.
 2. Директор ліцею може залучати працівників до чергування в установі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор ліцею за погодженням з профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

 1. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 20 січня поточного року.

Поділ відпустки на частини допускається за проханням працівника за умови, що основна її частина була не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання її протягом робочого року працівникам, молодше вісімнадцяти років. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання 6 місячного терміну безперервної роботи в даному закладі у зручний для них час.

 

 1. Заохочення за успіхи в роботі
 2. 24. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу можуть застосовуватись заохочення згідно Положення про преміювання працівників ліцею.
 3. За досягнення високих результатів у роботі працівники представляються до нагородження грамотами й іншими видами морального і матеріального заохочення.
 4. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу ліцею і заносяться до трудової книжки працівника.

VI. Стягнення за порушення трудової дисципліни
 1. За порушення трудової дисципліни до працівника ліцею може бути застосовано один з таких видів стягнення:

– догана,

– попередження про неповну службову відповідність,

– затримка у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду,

– звільнення.

Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п. п. 3,4,7,8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.

До застосування дисциплінарного стягнення директор ліцею повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 1. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.
 2. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під підпис.
 3. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.